REGULAMIN GRY
§ 1 Pojęcia używane w Regulaminie: 1. Serwis - strona internetowa menadżera żużlowego w domenie BLACK-SPORT.COM 2. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie, która założyła konto wypełniając formularz rejestracyjny na stronie BLACK-SPORT.COM 3. Administrator - osoba tworząca i zarządzająca Serwisem, którą jest ALO Bartosz Palacz z siedzibą przy ul. Przyjaźni 103/1, 53-030 Wrocław, NIP:8992807424 REGON:366400606, support@black-sport.com § 2 1. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 2. Nieprzestrzeganie treści Regulaminu będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. § 3 1. Do korzystania z usług przez Użytkownika, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów. Użytkownicy chcący korzystać z usług Serwisu powinni posiadać dowolną aktywną skrzynkę e-mail. 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych. Jednakże nie może zagwarantować tego, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie z usług serwisu BLACK-SPORT.COM. 3. Do korzystania z usług wymagana jest co najmniej jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 33 lub nowszej wersji, Opera w wersji 12.xx lub nowszej wersji, Google Chrome 38 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji. Administrator wskazuje, iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookies i Java Script może powodować nieprzewidziane efekty, a w szczególności znacząco utrudnić korzystanie lub uniemożliwić działanie usług. 4. Korzystanie z Serwisu opiera się o wykorzystanie technologii tzw. Cookies. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania cookies zostały opisane w dokumencie Polityka `Cookies` serwisu BLACK-SPORT.COM. 5. Przeglądarki internetowe pozwalają na wyłączenie przyjmowania plików „cookies”. Po wyłączeniu obsługi „cookies” korzystanie z większości usług Serwisu BLACK-SPORT.COM jest możliwe, choć mniej wygodne. § 4 1. Utworzenie indywidualnego konta oraz uczestnictwo w Serwisie jest bezpłatne. 2. Wybrane funkcjonalności, nie wpływające na poziom sportowy Użytkownika, są udostępniane w formie dostępu płatnego. § 5 1. Podczas procesu rejestracji i aktywacji konta pobierane są podstawowe dane potrzebne do korzystania z profilu takie jak adres e-mail, nazwa Użytkownika oraz hasło dostępu do Serwisu. 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany adres e-mail wszelkich informacji związanych z grą. § 6 1. Administrator będący zarazem Administratorem danych osobowych, szanuje prawo do prywatności swoich Użytkowników i respektuje prawo ochrony ich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez BLACK-SPORT.COM, w tym celów i podstawy przetwarzania, polityce retencji, prawach użytkowników i innych informacjach wskazanych w art. 13 i 14 RODO, zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności BLACK-SPORT.COM 2. Dostęp do Usługi Serwisu jest możliwy wyłącznie dla Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie: BLACK-SPORT.COM, chyba że przepisy szczególne przewidują odmienne zasady dostępu. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej rejestracji. Dostęp do usługi Serwisu jest uzależniony od podania wyłącznie podstawowych informacji, o których mowa w § 5 Ust. 1 Regulaminu. 3. Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych tam, gdzie są one wymagane oraz aktualizowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 4. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. W wypadku usługi płatnej może to spowodować utratę do niej dostępu i w rezultacie niemożność dalszego z niej korzystania, co jest świadomą decyzją Użytkownika. 5. W Serwisie, gdzie Użytkownik sam tworzy treść, może w niej udostępniać publicznie swoje dane w zakresie, który podlega tylko jego decyzji. Administrator nie odpowiada za ujawnienie danych osobowych, które nastąpiło w skutek świadomej działalności Użytkownika. 6. BLACK-SPORT.COM korzysta z plików cookies lub funkcjonalnych odpowiedników jak local storage zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 22 marca 2013 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane w dokumencie Polityka cookies BLACK-SPORT.COM. § 7 Użytkownik tworząc profil na forum Serwisu jest zobowiązany używać tej samej nazwy, którą wykorzystuje w Serwisie. § 8 Nazwa Użytkownika, nazwa drużyny oraz jej herb nie mogą być wulgarne ani obraźliwe. W przypadku, gdy którykolwiek z elementów narusza powyższą zasadę, Administrator ma prawo nakazać ich zmianę zakreślając w tym celu Użytkownikowi odpowiedni termin. W przypadku upływu terminu i braku zmiany, konto Użytkownika zostanie usunięte. § 9 1. Użytkownik umieszczając w Serwisie własne treści, w szczególności zdjęcia, obrazki lub grafiki gwarantuje legalność ich pochodzenia. 2. Legalność pochodzenia oznacza posiadanie przez Użytkownika pełnych do nich praw lub zgody, wymaganej przepisami prawa, uzyskanej od właściwej osoby lub podmiotu na ich opublikowanie w Serwisie. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy Użytkownik naruszy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami do Administratora Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1 i 2, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić uzasadnione roszczenia takiego podmiotu. § 10 1. Wszelka treść/materiały i oprogramowanie prezentowane na stronach BLACK-SPORT.COM są chronione prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik i oprogramowania, uzyskanych ze stron BLACK-SPORT.COM. Ich używanie bez wiedzy i zgody autora jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. 2. W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach BLACK-SPORT.COM, prosimy o kontakt na adres email: support@black-sport.com. § 11 1. Każdy Użytkownik samodzielnie nadaje nazwy utworzonym przez siebie drużynom. 2. Nazwy drużyn są fikcyjne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. 3. Drużyny są tworzone w wirtualnych rozgrywkach, wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w grze Serwisu. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane, w tym nazwy drużyn, wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika. § 12 1. Imiona i nazwiska zawodników są generowane losowo stworzonym do tego skryptem. 2. Wygenerowani w systemie zawodnicy to osoby fikcyjne stworzone wyłącznie na potrzeby Serwisu, zaś wszelka zbieżność imion i nazwisk ma charakter przypadkowy. § 13 1. Każdy z Użytkowników może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. 2. Niedopuszczalne jest przejęcie lub używanie cudzego konta. 3. Naruszenie zasad określonych w niniejszym paragrafie będzie skutkować usunięciem takich kont z Serwisu. § 14 W przypadku, gdy Użytkownicy logują się do Serwisu z tego samego miejsca, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Administratora gry. Użytkownicy tacy posiadają zakaz jakichkolwiek ruchów transferowych pomiędzy swoimi kontami. § 15 1. Każdy wykryty błąd w Serwisie, w szczególności gdy działa on na korzyść Użytkownika, należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi Serwisu na adres e-mail: support@black-sport.com 2. Niezgłoszenie takiego błędu, w przypadku jego późniejszego wykrycia przez Administratora, będzie skutkować usunięciem konta z Serwisu. § 16 1. Włamanie do Serwisu lub cudzego konta grozi natychmiastowym usunięciem konta z Serwisu i brakiem możliwości założenia nowego konta. 2. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Używanie środków technicznych umożliwiających uzyskanie wpływu na dane Serwisu stanowi przestępstwo, a działania takie mogą skutkować odpowiedzialnością karną. § 17 1. Użytkownik nie może obrażać innych Użytkowników Serwisu. 2. Celowe wprowadzanie w błąd, kłótnie oraz prowokacje dążące do nich na czacie gry są zabronione. 3. Zabrania się reklamować w Serwisie jakichkolwiek produktów bądź usług. 4. Serwis jest używany przez Użytkowników wyłącznie dla celów rozrywkowych polegających na grze menadżera żużlowego. 5. Naruszenie postanowień określonych w ust. 1 - 3 będzie skutkować usunięciem dokonanych naruszeń oraz zablokowaniem konta Użytkownika na okres 7 dni kalendarzowych. W przypadku ponownego dokonania naruszeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, konto Użytkownika zostanie usunięte. § 18 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały oraz treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie oraz nie jest zobowiązany do nadzorowania tych treści - w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Administrator jednocześnie dołoży wszelkich starań, aby konta niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa były z Serwisu usuwane. 2. Użytkownicy ponoszą na zasadach ogólnych osobistą odpowiedzialność za treści przekazywane lub zamieszczane na serwerze za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń prosimy o kontakt na adres: support@black-sport.com. § 19 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności. 2. Administrator ma możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu czy też rozbudowy bazy technicznej Serwisu. W takim przypadku, Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 1 dzień. § 20 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn, w szczególności: a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; b) w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; c) jeżeli zmiana jest konieczna z uwagi na zmianę w sposobie świadczenia usług. 2. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Administratora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z postanowieniami obowiązującymi do chwili zmiany regulaminu. 3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu BLACK-SPORT.COM, a każdy Użytkownik otrzyma niezależnie informację o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, przesłaną na wskazany adres e-mail podczas rejestracji. 4. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza jednocześnie akceptację tych zmian. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25. § 21 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Jako menedżer drużyny żużlowej w Black Sport musimy również pomagać zawodnikom w doborze odpowiedniego dla nich sprzętu. Zawodnik niezależnie od posiadanej specjalizacji od wyjścia ze szkółki adeptów ma przypisany ulubiony sprzęt. Na podstawie wyników osiąganych w spotkaniach przez naszych zawodników musimy ocenić który z dostępnych sprzętów jest przeznaczony dla każdego z nich. Ważnym aspektem w grze jest również dopasowanie sprzętu zawodnika pod nawierzchnię toru.
Gra żużlowa Black Sport oferuje mocno rozbudowaną pod względem funkcjonalności szkółkę adeptów. Pełniąc rolę menedżera drużyny żużlowej możemy również ingerować w rozwój szkółki adeptów, szkolenia naszego skauta czy też w wybór odpowiedniego względem naszych wymagań trenera który zajmie się naszymi młodymi wychowankami. Należy pamiętać, że wychowankowie to najlepszy magnez dla naszych kibiców, a kto wie może uda Ci się wytrenować przyszłego reprezentanta kraju.
Najważniejszą z rzeczy jaką musi dopilnować menedżer drużyny to finanse klubowe. Negocjowanie umów ze sponsorem tytularnym, negocjowanie kontraktów z zawodnikami, wypłacanie pensji naszym pracownikom czy zakup odpowiedniego sprzętu dla zawodników. Jest to tylko część z tego co oferuje w tym temacie gra żużlowa Black Sport. Klub żużlowy należy zarządzać jak firmą w innym przypadku o sukces będzie bardzo trudno. Dołącz do gry już teraz i podejmij wyzwanie.
W grze żużlowej Black Sport dostępna jest dla graczy wizualizacja biegów która dostarcza wiele pozytywnych dodatkowych emocji. W większości gier o tematyce żużlowej musimy zadowolić się samym tekstem przedstawiającym wynik biegu, a w grze żużlowej Black Sport możemy emocjonować się walką naszych zawodników na torze przez całe zawody.
Na wartość sportową zawodnika w grze żużlowej Black Sport wpływają głównie atrybuty m.in. technika jazdy, technika startu, siła, waleczność, refleks, kondycja czy jazda parą. Dodatkowo zawodnicy mają przydzieloną jedną z dostępnych w grze specjalizacji takich jak siłowiec, technik czy startowiec.
UTWÓRZ KONTO W GRZE
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin serwisu
* Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu