POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowny Użytkowniku Serwisu BLACK-SPORT.COM uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Administrator Serwisu BLACK-SPORT.COM informuje, że: 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Bartosz Palacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALO Bartosz Palacz z siedzibą przy ul. Przyjaźni 103/1, 53-030 Wrocław, NIP: 8992807424, REGON: 366400606, zwanym dalej „Administratorem”. 2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: support@black-sport.com bądź listownie pod adresem: ul. Przyjaźni 103/1, 53-030 Wrocław. 3. KATEGORIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Użytkownika podania adresu mailowego oraz loginu. Ponadto, przetwarzamy numer IP Użytkownika oraz unikalny numer identyfikacyjny generowany na podstawie konfiguracji sprzętowej i programowej komputera. W przypadku korzystania z usług odpłatnych Serwisu wymagamy, w zależności czy wystawiany jest paragon czy faktura, podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/do korespondencji oraz nr NIP. 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH a) art 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – wyrażenie zgody w celu skorzystania z usług Serwisu-udziału w grze oraz dla celów marketingowych. Podanie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Serwisu. Twoja zgoda w każdej chwili może zostać cofnięta. b) art 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia - wyrażenie zgody w celu skorzystania z odpłatnych usług Serwisu – wystawienia faktury bądź paragonu. Przetwarzanie jest niezbędne do wystawienia dokumentu fiskalnego w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. c) art 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, a także dla celów statystycznych i badawczych, z uwagi na konieczność kontroli Serwisu i jego ulepszania oraz dla potrzeb bezpieczeństwa, aby zapobiec oszustwom w Serwisie- w tym zakresie korzystamy z profilowania, ale w jego wyniku nie dochodzi do automatycznych decyzji. 5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Głównym celem, dla którego przetwarzamy dane takie jak: adres mailowy, login, numer IP Użytkownika oraz unikalny numer identyfikacyjny generowany na podstawie konfiguracji sprzętowej i programowej komputera, jest realizacja naszej podstawowej usługi – korzystania z gry. Dzięki temu, że mamy dane Użytkownika, może on założyć konto i korzystać z gry. Podanie takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji oraz nr NIP będzie służyło do celów księgowych i będzie wymagane wyłącznie w sytuacji korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu. Dzięki podanym danym istnieje możliwość wystawienia Użytkownikowi dokumentu księgowego stanowiącego podstawę rozliczenia za usługę. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podane dane posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Użytkownika wiadomości zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach, etc. Jeżeli zostały podane dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla takiego Użytkownika. Dzięki temu będzie otrzymywać informacje odpowiadające Jego zainteresowaniom i preferencjom. Aby móc ciągle ulepszać serwis, przetwarzamy dane, które Użytkownik podał dla celów statystycznych i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych Użytkowników. Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonym przez nas usług, stworzyliśmy system, który pozwala nam zapobiegać oszustwom. W naszym Serwisie nie ma miejsca dla nieuczciwych graczy. Dlatego przetwarzamy dane osobowe także by zapewnić bezpieczeństwo i chronić Użytkowników przed oszustami. 6. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika, jako osoby, od której pochodzą. 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. W poniższej tabeli przedstawiamy listę tych podmiotów:
Nazwa Siedziba Jakie dane przekazujemy? W jakim celu przekazujemy te dane?
HITME.pl ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk Dane podawane podczas rejestracji w serwisie (Nazwa Użytkownika, E-mail) W celu przechowywania danych osobowych na serwerze (Uzasadniony interes prawny black-sport.com (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO))
8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres: a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, przetwarzamy dane osobowe do czasu jej wycofania. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy- odpłatnych usług w Serwisie, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania, c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. 9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Użytkownik posiada prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych- usunięcie tych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) przenoszenia danych, względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. 10. OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Użytkownikowi prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla samej gry, przestaniemy tylko przesyłać nasze wiadomości marketingowe. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady, przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody. Jeżeli Użytkownik chce cofnąć zgodę, musi edytować swoje dane w profilu lub napisać do Administratora. 11. INFORMACJA O PROFILOWANIU Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym profilowanie) polega na badaniu zachowania Użytkownika na Serwisie BLACK-SPORT.COM oraz na jego bazie sugerowania Użytkownikowi treści, które odpowiadają Jego preferencjom oraz zainteresowaniom. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Jego sytuację. Nasi Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania. Stosowanie procesu profilowania umożliwia naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację prezentowanych Użytkownikom reklam. W tym procesie są wykorzystywane pliki Cookie naszych Partnerów, a więc takie przetwarzanie wymaga zgody Użytkownika, którą może w każdej chwili odwołać na stronie [LINK] po zalogowaniu się do serwisu BLACK-SPORT.COM lub też na stronach naszych Partnerów. W poniższej tabeli przedstawiamy listę tych podmiotów:
Nazwa Strona
Google Analytics www.google.pl/analytics
12. PRAWO DO KONTAKTU Z ORGANEM NADZORCZYM Przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).
Jako menedżer drużyny żużlowej w Black Sport musimy również pomagać zawodnikom w doborze odpowiedniego dla nich sprzętu. Zawodnik niezależnie od posiadanej specjalizacji od wyjścia ze szkółki adeptów ma przypisany ulubiony sprzęt. Na podstawie wyników osiąganych w spotkaniach przez naszych zawodników musimy ocenić który z dostępnych sprzętów jest przeznaczony dla każdego z nich. Ważnym aspektem w grze jest również dopasowanie sprzętu zawodnika pod nawierzchnię toru.
Gra żużlowa Black Sport oferuje mocno rozbudowaną pod względem funkcjonalności szkółkę adeptów. Pełniąc rolę menedżera drużyny żużlowej możemy również ingerować w rozwój szkółki adeptów, szkolenia naszego skauta czy też w wybór odpowiedniego względem naszych wymagań trenera który zajmie się naszymi młodymi wychowankami. Należy pamiętać, że wychowankowie to najlepszy magnez dla naszych kibiców, a kto wie może uda Ci się wytrenować przyszłego reprezentanta kraju.
Najważniejszą z rzeczy jaką musi dopilnować menedżer drużyny to finanse klubowe. Negocjowanie umów ze sponsorem tytularnym, negocjowanie kontraktów z zawodnikami, wypłacanie pensji naszym pracownikom czy zakup odpowiedniego sprzętu dla zawodników. Jest to tylko część z tego co oferuje w tym temacie gra żużlowa Black Sport. Klub żużlowy należy zarządzać jak firmą w innym przypadku o sukces będzie bardzo trudno. Dołącz do gry już teraz i podejmij wyzwanie.
W grze żużlowej Black Sport dostępna jest dla graczy wizualizacja biegów która dostarcza wiele pozytywnych dodatkowych emocji. W większości gier o tematyce żużlowej musimy zadowolić się samym tekstem przedstawiającym wynik biegu, a w grze żużlowej Black Sport możemy emocjonować się walką naszych zawodników na torze przez całe zawody.
Na wartość sportową zawodnika w grze żużlowej Black Sport wpływają głównie atrybuty m.in. technika jazdy, technika startu, siła, waleczność, refleks, kondycja czy jazda parą. Dodatkowo zawodnicy mają przydzieloną jedną z dostępnych w grze specjalizacji takich jak siłowiec, technik czy startowiec.
UTWÓRZ KONTO W GRZE
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin serwisu
* Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu